Những điều căn bản về UML: Làm quen với Unified Modeling Language

Quay lại

Hình 3: Một sơ đồ lớp đầy đủ, bao gồm các đối tưựong lớp trong hình 2
Sơ đồ lớp đầy đủ

Quay lại