Các lợi ích cho các nhà phát triển khi sử dụng Rational Functional Tester

From the developerWorks archives

Michael Kelly and Allen Stoker

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 06 2011

Vậy là bạn đã thực hiện một số thay đổi và đã chuyển dịch một số lớp xung quanh và bạn chắc chắn rằng mình đã không phá hỏng bất cứ điều gì. Nếu bạn đã ghi lại các trường hợp thử nghiệm (test case) của mình bằng Rational Functional Tester của IBM, bạn có thể chạy lại toàn bộ tập các bài thử nghiệm hồi quy chỉ mất một phần nhỏ thời gian so với thời gian bình thường cần dùng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=696161
ArticleTitle=Các lợi ích cho các nhà phát triển khi sử dụng Rational Functional Tester
publish-date=06282011