Chọn một khung công tác tự động hóa thử nghiệm

From the developerWorks archives

Michael Kelly

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Một khung công tác tự động hóa thử nghiệm là một tập hợp các giả định, các khái niệm và các thực hành cung cấp sự hỗ trợ để thử nghiệm phần mềm tự động. Bài viết này mô tả và biểu thị năm khung công tác cơ bản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=455480
ArticleTitle=Chọn một khung công tác tự động hóa thử nghiệm
publish-date=12112009