Căn bản UML, Sơ đồ trình tự của UML

Donald Bell

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Từ loạt bài viết The Rational Edge, UML căn bản, trên các biểu đồ cần thiết trong Unified Modeling Language (Mô hình hoá ngôn ngữ thống nhất), bài viết này đưa ra giới thiệu chi tiết đối với một biểu đồ trình tự. Nó cũng giới thiệu một vài thành phần chú thích mới trong đặc tả UML 2.0 gần đây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=467501
ArticleTitle=Căn bản UML: Sơ đồ trình tự của UML
publish-date=08282009