Mở rộng Rational Functional Tester với các công cụ mã nguồn mở: Phần 1, Sử dụng SquirreL SQL để Thử nghiệm cơ sở dữ liệu

Thiết lập Rational Functional Tester

Daniel Gouveia

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 06 2011

Kịch bản tiêu biểu để thử nghiệm phía cơ sở dữ liệu ứng dụng của bạn là thực hiện một số hoạt động chèn hoặc xóa bên trong ứng dụng của bạn và sau đó kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đã được cập nhật đúng chưa. Vì Rational® Functional Tester của IBM® không cung cấp một phương tiện nguyên gốc để làm việc với các cơ sở dữ liệu, nên SquirreL SQL là một công cụ tuyệt vời để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm cơ sở dữ liệu của bạn. Đây là một công cụ mã nguồn mở viết bằng Java™, làm cho nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho các khả năng tự động ghi và chạy lại của Rational Functional Tester. Phần 1 của bài viết này chỉ cho bạn cách thiết lập Rational Functional Tester và Phần 2 sẽ giúp bạn tạo các kịch bản lệnh.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Nguồn mở
ArticleID=696122
ArticleTitle=Mở rộng Rational Functional Tester với các công cụ mã nguồn mở: Phần 1: Sử dụng SquirreL SQL để Thử nghiệm cơ sở dữ liệu
publish-date=06282011