Mô hình hoá triển khai trong Rational Software Architect phiên bản 7.5, Phần 1: Giải phẫu một mô hình cấu trúc liên kết

Narinder Makin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Phiên bản 7.5 của IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM) chứa một nền kiến trúc triển khai mạnh, để thiết kế và hiểu các hệ thống công nghệ thông tin và các mối quan hệ phức tạp của chúng một cách trực quan. Nền tảng này được xây dựng trên một mô hình định kiểu mạnh (strongly-typed), có thể mở rộng được, cung cấp một khung làm việc để mô tả bất kỳ hệ thống công nghệ thông tin nào. Loạt bài này mổ xẻ mô hình cấu trúc liên kết, trái tim của đặc tính này. Mô hình cấu trúc liên kết này mô tả các khái niệm trừu tượng logic (hoặc định nghĩa cụ thể) của các phần tử cơ bản (building blocks) của bất kỳ hệ thống công nghệ thông tin nào. Chúng cũng cho phép bạn thể hiện các dạng quan hệ khác nhau giữa các phần tử hệ thống đó. Các khái niệm cơ sở của mô hình cấu trúc liên kết (gồm các nguyên tắc cơ sở của cấu trúc liên kết, các đơn vị, yêu cầu, và các khả năng, cùng với các mối quan hệ như sự phụ thuộc (dependancy), hosting (chủ cung cấp máy và dịch vụ web), và các bộ phận) được thảo luận trong phần này của loạt bài. Nó cũng cung cấp một ví dụ về cách mô hình có thể được sử dụng để mô tả một hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp thông tin về một lĩnh vực riêng theo các kiểu định nghĩa trước trong mô hình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=444900
ArticleTitle=Mô hình hoá triển khai trong Rational Software Architect phiên bản 7.5: Phần 1: Giải phẫu một mô hình cấu trúc liên kết
publish-date=11062009