Sử dụng XPath với PHP

Hãy để XPath làm những việc khó cho bạn khi làm việc với XML

From the developerWorks archives

Tracy Bost

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 02 2012

Nếu các ứng dụng PHP của bạn còn làm những việc ngoài các hoạt động CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa), có khả năng là bạn đã làm việc với XML. Thế nhưng, việc dẫn hướng trong một tài liệu hoặc luồng dữ liệu XML để tìm phần tử dữ liệu mong muốn có thể rất mất công và thậm chí làm nản lòng các nhà phát triển PHP. Việc này có thể đặc biệt mất thì giờ khi cấu trúc dữ liệu XML phức tạp. XPath là một tiêu chuẩn của W3C có mục đích duy nhất chỉ là — nhận được phần tử dữ liệu đúng, hoặc, cụ thể hơn, đúng nút mong muốn. PHP hỗ trợ XPath như là một phần của các lớp và các hàm XML của nó. Trong bài này, bạn khám phá một số kịch bản cơ bản để định vị thông tin trong XML và cách XPath có thể làm những việc khó khăn cho bạn trong các ứng dụng PHP của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=790953
ArticleTitle=Sử dụng XPath với PHP
publish-date=02022012