Thẩm tra các công cụ XML hiện hành

Tìm các công cụ chỉnh sửa, xác nhận hợp lệ, định dạng và so sánh XML, cộng thêm sự hỗ trợ của XQuery, XPath, các sơ đồ trang web, các lược đồ và các nguồn cấp tin RSS

From the developerWorks archives

Gowri Shankar Palani

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 04 2012

XML được sử dụng trong nhiều lĩnh vực trải rộng từ thương mại điện tử và các nguồn cấp tin đến các máy tìm kiếm. Một số các công nghệ liên quan đến XML gồm có XSLT, XPath và XPointer. Việc sử dụng XML ngày càng tăng làm nổi bật nhu cầu hiểu rõ các công cụ của XML và các chức năng mà chúng cung cấp. Việc xử lý XML bao gồm định dạng, phân tích cú pháp, chỉnh sửa, xác nhận hợp lệ và chuyển đổi các dạng khác. Hầu hết các công cụ XML trên thị trường cung cấp vô số các chức năng. Trong bài này, hãy khám phá các thể loại công cụ XML khác nhau với các ví dụ thích hợp của các nhà cung cấp khác nhau.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=811910
ArticleTitle=Thẩm tra các công cụ XML hiện hành
publish-date=04252012