Giới thiệu MicroXML, Phần 2, Xử lý MicroXML bằng MicroLark

Thử nghiệm với trình phân tích cú pháp MicroXML tiên phong

Uche Ogbuji

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 10 2012

MicroXML là bản đơn giản tương thích lùi của XML. Phần 1 của loạt bài viết này đã bàn về các nguyên tắc cơ bản của MicroXML. MicroXML được thiết kế bằng các cú pháp đơn giản có thể được xử lý với nhiều công cụ phân tích cú pháp hiện đại phổ dụng. John Cowan đã phát triển MicroLark, một trình phân tích cú pháp MicroXML mã nguồn mở trong môi trường Java. Trong bài viết này, hãy sử dụng đoạn mã ví dụ để học MicroLark.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=843741
ArticleTitle=Giới thiệu MicroXML, Phần 2: Xử lý MicroXML bằng MicroLark
publish-date=10312012