Giới thiệu MicroXML, Phần 1, Khám phá những nguyên tắc cơ bản của MicroXML

Tìm hiểu về tương lai có thể của XML

Uche Ogbuji

Last updated: 31 10 2012|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 10 2012

Một phần của cộng đồng XML luôn luôn càu nhàu rằng XML rất khó hiểu và khó xử lý. Về cơ bản XML là phức tạp, vì nhiều lý do mang tính lịch sử và hơn một thập kỷ nay mọi người đã đề xuất các phiên bản đơn giản. HTML5 đã trở thành một mối đe dọa đối với một số nguyên lý cơ bản nhất của XML, gây ra nhiều cuộc thảo luận. Từ những cuộc thảo luận này, MicroXML đã nổi lên. MicroXML, là bản đơn giản hóa tương thích lùi của XML, có ý nghĩa quan trọng vì tầm vóc của một số nhân vật liên quan và do xuất hiện đúng lúc. John Cowan đã phát triển trình phân tích cú pháp của MicroXML bằng Java và các công cụ liên quan khác. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu về MicroXML và sự khác biệt về mặt kỹ thuật của nó với XML 1.x và các tiêu chuẩn liên quan.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=843740
ArticleTitle=Giới thiệu MicroXML, Phần 1: Khám phá những nguyên tắc cơ bản của MicroXML
publish-date=10312012