Xây dựng một ứng dụng trình chiếu iOS cho iPad

Sử dụng các API của XML, XCode và iOS

From the developerWorks archives

Jack Herrington

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 07 2012

Tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng trình chiếu (slideshow) của iOS khi bạn đi qua từng bước tiến trình trong bài này. Ứng dụng ví dụ sẽ giao tiếp với một máy chủ web để lấy ra một định nghĩa trình chiếu XML và hiển thị các hình ảnh có trong trình chiếu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=823472
ArticleTitle=Xây dựng một ứng dụng trình chiếu iOS cho iPad
publish-date=07092012