Kết nối tới đám mây, Phần 1, Sử dụng đám mây trong các ứng dụng

Tận dụng lợi thế của mô hình lai

Mark O'Neill

Last updated: 29 08 2012|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 03 2009

Hãy khám phá điện toán đám mây và các chào hàng từ các nhà cung cấp nền tảng đám mây chính: Amazon, Google, Microsoft và SalesForce.com. Trong bài viết đầu tiên của loạt bài gồm ba phần, hãy lấy một ví dụ của ứng dụng doanh nghiệp điển hình sử dụng hàng đợi JMS và xem xét những gì sẽ tham gia vào phần lai của cơ sở hạ tầng JMS này trong đám mây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=832308
ArticleTitle=Kết nối tới đám mây, Phần 1: Sử dụng đám mây trong các ứng dụng
publish-date=08292012