Tạo và phân tích cú pháp XML trên nền tảng Android 3.0

Sử dụng cùng các API của trình xây dựng, trình phân tích cú pháp và trình chuyển đổi cho XML và Android

From the developerWorks archives

Deepak Vohra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 04 2012

Android, nền tảng điện thoại thông minh được dùng phổ biến nhất, cũng chạy trên các máy tính bảng di động. XML là phương tiện trao đổi dữ liệu tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng cùng các API trình xây dựng, trình phân tích cú pháp và trình chuyển đổi để phân tích cú pháp và chuyển đổi XML tiêu chuẩn và cho Android. Với javax.xml.parsers.DocumentBuilder, bạn có thể tạo ra một đối tượng org.w3c.dom.Document. Trong bài này, hãy tạo và phân tích cú pháp một tài liệu XML trên một thiết bị Android bằng cách sử dụng một đối tượng DocumentBuilder (Trình xây dựng tài liệu) nhận được từ một DocumentBuilderFactory (Nhà máy của Trình xây dựng tài liệu). Bạn sẽ phân tích cú pháp tài liệu XML bằng cách sử dụng một phần mở rộng của một trình phân tích cú pháp kéo XML.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=811908
ArticleTitle=Tạo và phân tích cú pháp XML trên nền tảng Android 3.0
publish-date=04262012