Phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java nhanh hơn với máy chủ nhẹ miễn phí này

From the developerWorks archives

Chi Runhua

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 07 2012

IBM® WebSphere® Application Server Community Edition (Ấn bản cộng đồng Máy chủ ứng dụng WebSphere của IBM) là một máy chủ nhẹ, miễn phí mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java trong Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational). Nếu bạn sử dụng máy chủ ấn bản cộng đồng và bộ chuyển đổi của nó, cuối cùng bạn có thể di trú các ứng dụng của bạn đến một WebSphere Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere) trong một môi trường sản xuất để tận dụng tính sẵn sàng cao và các tính năng mạnh mẽ sau này. Bài này tập trung vào cách sử dụng WebSphere Application Server Community Edition 3.0 với Rational Application Developer 8.0.3.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=824636
ArticleTitle=Phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java nhanh hơn với máy chủ nhẹ miễn phí này
publish-date=07092012