Các thẻ cấu trúc HTML5 mới

Xác định rõ các khối nội dung của bạn

From the developerWorks archives

Jeremy Wischusen

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 04 2012

HTML5 giới thiệu nhiều thẻ mới, bao gồm một số thẻ dành để mô tả tốt hơn cho một cấu trúc tài liệu. Trong bài này, hãy tìm hiểu về thẻ cấu trúc HTML5 mới. Hãy khám phá cách sử dụng chúng để phân chia một tài liệu thành các khối nội dung. Mã ví dụ sẽ giúp minh họa các khái niệm này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=811907
ArticleTitle=Các thẻ cấu trúc HTML5 mới
publish-date=04262012