Sử dụng các tính năng cốt lõi của mạng viễn thông để phát triển các ứng dụng web, Phần 2: Sử dụng các API kiểu REST

Raghunath Nair and Chandrashekar Naik

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 07 2012

Theo truyền thống, việc xây dựng các ứng dụng viễn thông đã bao hàm việc đối phó với những khó khăn rắc rối của mạng viễn thông và có kỹ năng kỹ thuật về các giao thức viễn thông, chẳng hạn như SMPP, MLP và Parlay. Bài viết hai phần này mô tả cách một nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba có thể xây dựng các dịch vụ giá trị gia tăng nhằm tận dụng các tính năng viễn thông cốt lõi có sẵn trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Bài này, Phần 2, thảo luận các cách khác nhau để phát triển các ứng dụng viễn thông một cách dễ dàng khi sử dụng các API kiểu REST do IBM® WebSphere® Telecom Web Services Server (TWSS) trưng ra.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=825501
ArticleTitle=Sử dụng các tính năng cốt lõi của mạng viễn thông để phát triển các ứng dụng web: Phần 2: Sử dụng các API kiểu REST
publish-date=07122012