Sử dụng các tính năng cốt lõi của mạng viễn thông để phát triển các ứng dụng web, Phần 1. Phương thức các dịch vụ Web

Raghunath Nair and Chandrashekar Naik

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 07 2012

Theo truyền thống, việc xây dựng các ứng dụng viễn thông đã bao hàm việc đối phó với những khó khăn rắc rối của mạng viễn thông và việc có kỹ năng kỹ thuật về các giao thức viễn thông, chẳng hạn như SMPP, MLP và Parlay. Bài này mô tả cách một nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba có thể xây dựng các ứng dụng web bằng cách sử dụng các tính năng viễn thông cốt lõi có sẵn trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Nó cũng giải thích các cách tiếp cận khác, như cách sử dụng các khả năng REST và các dịch vụ web có trong IBM® WebSphere® Telecom Web Services Server (TWSS - Máy chủ các dịch vụ Web viễn thông WebSphere của IBM) để xây dựng các ứng dụng viễn thông một cách dễ dàng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=825496
ArticleTitle=Sử dụng các tính năng cốt lõi của mạng viễn thông để phát triển các ứng dụng web: Phần 1. Phương thức các dịch vụ Web
publish-date=07122012