Có gì mới trong bản Rational Software Architect 8.5 và phiên bản Design Manager v4 Beta

Tăng cường tính cộng tác, tái sử dụng, hỗ trợ công nghệ và chọn dùng dễ dàng hơn

From the developerWorks archives

Steve Arnold

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 12 2012

IBM Rational Software Architect phiên b?n 8.5 h? tr? Spring, Hibernate, Struts và Java 7, ngoài ra giúp cho vi?c l?a ch?n s? d?ng d? dàng hon b?ng cách cung c?p m?t tùy ch?n nh?p kh?u (import) các so d? Visio. Phiên b?n m?i này cung bao g?m b?n 4 beta c?a ?ng d?ng Design Manager (Trình qu?n lý thi?t k?), gi?i thi?u các tính nang giúp don gi?n hóa làm vi?c nhóm và tang cu?ng kh? nang tái s? d?ng. Steve Arnold mô t? nh?ng di?u này và các di?m n?i b?t khác c?a b?n phát hành này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=853118
ArticleTitle=Có gì mới trong bản Rational Software Architect 8.5 và phiên bản Design Manager v4 Beta
publish-date=12212012