Giới thiệu Spring Roo, Phần 4, Phát triển ứng dụng nhanh trong đám mây với Spring Roo và Cloud Foundry

Shekhar Gulati

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2012

Đưa việc phát triển Roo nhanh chóng tiến một bước xa hơn bằng cách tạo các ứng dụng làm việc trong đám mây với Cloud Foundry, dự án nền tảng mở đầu tiên là một dịch vụ được VMWare tạo ra. Tìm hiểu thêm về môi trường và sau đó triển khai ứng dụng vào Cloud Foundry bằng cách sử dụng trình vỏ Roo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=844672
ArticleTitle=Giới thiệu Spring Roo, Phần 4: Phát triển ứng dụng nhanh trong đám mây với Spring Roo và Cloud Foundry
publish-date=11062012