Giới thiệu Spring Roo, Phần 3, Phát triển các phần bổ sung Spring Roo

Shekhar Gulati

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2012

Spring Roo là một công cụ RAD (Rapid Application Developer - Nhà phát triển ứng dụng nhanh) cho phép bạn xây dựng các ứng dụng (chủ yếu là web) nhanh chóng và dễ dàng. Trong triển khai phần mềm, Spring Roo dựa vào kiến trúc bổ sung OSGi, giúp dễ mở rộng Spring Roo bằng cách thêm các phần bổ sung. Spring Roo cung cấp các lệnh để tạo các phần bổ sung, mà chúng có thể rất dễ được tạo sẵn cho cộng đồng người dùng Spring Roo. Trong bài này, trước tiên chúng ta bàn về kiến trúc Spring Roo, bàn về cách Spring Roo sử dụng kiến trúc phần bổ sung riêng của nó để cung cấp các tính năng khác nhau, sau đó chúng ta sẽ tạo ra các phần bổ sung bằng cách sử dụng trình vỏ Roo và sửa đổi chúng cho phù hợp với nhu cầu của mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=844669
ArticleTitle=Giới thiệu Spring Roo, Phần 3: Phát triển các phần bổ sung Spring Roo
publish-date=11062012