Giới thiệu Spring Roo, Phần 2, Phát triển một ứng dụng bằng Spring Roo

Tạo một ứng dụng doanh nghiệp có đủ tính năng bằng cách sử dụng Spring Roo

Shekhar Gulati

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 10 2012

Trong Phần 1 của loạt bài này, chúng ta đã xem xét việc xây dựng một ứng dụng dựa trên-CRUD trong vài phút bằng Roo. Đây là Phần 2, chúng ta sẽ mở rộng ứng dụng đó thành một ứng dụng doanh nghiệp có đủ tính năng bằng cách thêm các tính năng như bảo mật Spring, hỗ trợ email và hơn nữa.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=843739
ArticleTitle=Giới thiệu Spring Roo, Phần 2: Phát triển một ứng dụng bằng Spring Roo
publish-date=10312012