Giới thiệu Spring Roo, Phần 1, Xây dựng từ nguồn

Shekhar Gulati

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 10 2012

Spring Roo là một công cụ năng suất nhẹ cho công nghệ Java™, giúp nhanh chóng và dễ dàng phát triển các ứng dụng dựa trên Spring. Các ứng dụng được tạo ra bằng cách sử dụng Spring Roo theo các cách thực hành Spring tốt nhất và được dựa trên các tiêu chuẩn như JPA (Java persistence API – API tồn tại bền vững của Java), Bean Validation (JSR-303) và Dependency Injection (JSR-330). Roo cung cấp một trình vỏ (shell) hoàn thành bằng phím Tab, có nhận biết được ngữ cảnh, dễ sử dụng để xây dựng các ứng dụng. Spring Roo có khả năng mở rộng được và cho phép các phần bổ sung, nâng cao khả năng của mình. Bài này giới thiệu Spring Roo và cung cấp các hướng dẫn theo từng bước về xây dựng mã nguồn Spring Roo trên các hệ thống *nix và Windows®.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=843737
ArticleTitle=Giới thiệu Spring Roo, Phần 1: Xây dựng từ nguồn
publish-date=10312012