Các công cụ tìm kiếm nguồn mở

From the developerWorks archives

Judith Myerson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 12 2012

Khi lưu trữ cục bộ tăng lên, nhu cầu phải tổ chức và tìm kiếm trên máy tính để bàn đã trở nên phức tạp hơn. imgSeek và Terrier, là hai công cụ tìm kiếm có thể giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng các tệp văn bản và các hình ảnh, bằng cách sử dụng các tính năng mà hệ điều hành hạn chế hoặc không có.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=853362
ArticleTitle=Các công cụ tìm kiếm nguồn mở
publish-date=12252012