Thực hiện thiết kế đáp ứng bằng jQuery Mobile và CSS3

Tạo các bố trí trang web thích ứng với độ phân giải màn hình của người dùng

From the developerWorks archives

Kris Hadlock

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 11 2012

Dựa vào giá trị riêng của mình, khung công tác jQuery Mobile là một giải pháp rất tốt để nhanh chóng tạo ra một trang web di động dựa vào đánh dấu HTML5, có thể truy cập được. Khi kết hợp với CSS3, nhiều thứ thực sự trở nên thú vị hơn, khi trở nên có thể tạo ra các cách bố trí trang web đáp ứng với một thiết bị của người dùng dựa trên độ phân giải màn hình. Bài này cho thấy cách sử dụng khung công tác jQuery Mobile và các truy vấn phương tiện của CSS3 để thực hiện một thiết kế đáp ứng trong các trang web của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=846578
ArticleTitle=Thực hiện thiết kế đáp ứng bằng jQuery Mobile và CSS3
publish-date=11222012