Sử dụng các thành phần giao diện người dùng trong jQuery Mobile

Các phần tử tiêu chuẩn cho các trang web hấp dẫn và thân thiện với cảm ứng

From the developerWorks archives

Kris Hadlock

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 12 2012

Nhiều thành phần giao diện người dùng (UI) có sẵn trong khung công tác jQuery Mobile. Bài này cung cấp một tổng quan mức cao về mỗi phần tử và cách bạn có thể sử dụng nó trong một trang web di động. Nó đề cập đến các thành phần giao diện người dùng cụ thể, giải thích các lý do để sử dụng chúng và cung cấp các ví dụ mã sử dụng chúng trong một trang web di động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=846576
ArticleTitle=Sử dụng các thành phần giao diện người dùng trong jQuery Mobile
publish-date=12222012