Sử dụng API của jQuery Mobile để điều khiển tùy chỉnh độ mịn

Mở rộng jQuery Mobile bằng cách thiết lập các tùy chọn toàn cầu, móc nối vào các sự kiện tương tác và làm việc với các phương thức được trưng ra

From the developerWorks archives

Kris Hadlock

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 11 2012

Khung công tác jQuery Mobile là một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo ra các trang web cho thiết bị di động. Tuy nhiên, bạn có thể không biết rằng khung công tác này có một API thích hợp mà bạn có thể sử dụng để mở rộng chức năng cơ bản. Bài này cung cấp một tổng quan về một số các tính năng có ích nhất trong API đó và cung cấp cho bạn các ví dụ mã làm việc xuyên suốt bài này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=846575
ArticleTitle=Sử dụng API của jQuery Mobile để điều khiển tùy chỉnh độ mịn
publish-date=11202012