Làm việc với Worklight, Phần 1, Bắt đầu với ứng dụng Worklight đầu tiên của bạn

Thiết lập một ứng dụng cho iOS và Android

Jeremy Nortey, Carlos Andreu , and Raj Balasubramanian

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 09 2012

Với IBM® Worklight® V5 (Phiên bản 5.0 Worklight của IBM), một Nền tảng ứng dụng doanh nghiệp di động (MEAP) hàng đầu, IBM mở rộng toàn diện các khả năng di động của mình trên danh mục sản phẩm của công ty. Loạt bài này giới thiệu nền tảng Worklight bằng cách dạy cho bạn cách có thể xây dựng các ứng dụng di động có sử dụng một loạt các sản phẩm của IBM. Phần 1 mô tả quá trình thiết lập một môi trường phát triển Worklight và tạo ra một ứng dụng đơn giản, sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc phát triển lặp lại trong các bài tiếp theo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=836222
ArticleTitle=Làm việc với Worklight, Phần 1: Bắt đầu với ứng dụng Worklight đầu tiên của bạn
publish-date=09202012