Lập trình bảo mật với OpenSSL API, Phần 1, Tổng quan về API

Tạo kết nối bảo mật và không bảo mật cơ bản

Kenneth Ballard

Last updated: 28 06 2012|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 24 08 2012

Việc tìm hiểu cách sử dụng API với OpenSSL -- thư viện mở nổi tiếng nhất cho truyền thông bảo mật -- có thể làm nản chí người dùng, vì tài liệu hướng dẫn không đầy đủ. Hãy điền vào những chỗ trống và chế ngự API, bằng những lời khuyên trong bài này. Sau khi thiết lập một kết nối cơ bản, hãy xem cách sử dụng thư viện BIO của OpenSSL để thiết lập cả kết nối bảo mật lẫn kết nối không bảo mật. Và cũng tìm hiểu một chút về phát hiện lỗi.

28.06.2012 - Đã thêm liên kết hoạt động vào mã mẫu ví dụ cho bài này trong phần Tải về.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=832200
ArticleTitle=Lập trình bảo mật với OpenSSL API, Phần 1: Tổng quan về API
publish-date=06282012