Các dịch vụ Web Java, Hiểu và mô hình hóa WSDL 1.1

Tìm hiểu cách WSDL 1.1 định nghĩa các dịch vụ web và cách có thể mô hình hóa các tài liệu WSDL theo ngôn ngữ Java để xác minh và chuyển đổi

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 06 2012

Vài năm sau khi phê duyệt Web Services Description Language 2.0 (WSDL – Ngôn ngữ mô tả các Dịch vụ Web phiên bản 2.0) như là một tiêu chuẩn của World Wide Web Consortium (W3C - Hiệp hội Mạng toàn cầu), WSDL 1.1 vẫn là dạng mẫu về mô tả dịch vụ web được sử dụng rộng rãi nhất. Dù có tính phổ biến, WSDL 1.1 vẫn có một số vấn đề, như có nhiều lược đồ đang sử dụng và nhiều thay đổi về cách các chồng/ngăn xếp (stack) các dịch vụ web xử lý các tài liệu WSDL. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu trúc các mô tả dịch vụ WSDL 1.1. Bạn cũng sẽ thấy cấu trúc cơ bản của một công cụ Java™ để xác minh các tài liệu WSDL và chuyển đổi chúng thành một dạng mẫu theo "các cách thực hành tốt nhất".

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=823436
ArticleTitle=Các dịch vụ Web Java: Hiểu và mô hình hóa WSDL 1.1
publish-date=06292012