Các dịch vụ Web Java, Tình trạng bảo mật dịch vụ web

Tìm hiểu hiện trạng xử lý bảo mật trong các chồng các dịch vụ web Java nguồn mở

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 06 2012

WS-Security và các tiêu chuẩn có liên quan cung cấp một dải rộng các tùy chọn về bảo mật dịch vụ web. Trong dải rộng này, các chồng/ngăn xếp các dịch vụ web chỉ tự kiểm tra một số lượng hạn chế các cấu hình bảo mật và thậm chí còn ít cấu hình hơn về tính tương thích. Hãy tìm hiểu những gì ngành công nghiệp phần mềm đã thực hiện để thúc đẩy tính tương thích giữa các chồng/ngăn xếp các dịch vụ web và xem một so sánh tóm tắt về ba chồng/ngăn xếp Java™ nguồn mở xử lý bảo mật như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=823435
ArticleTitle=Các dịch vụ Web Java: Tình trạng bảo mật dịch vụ web
publish-date=06292012