Các dịch vụ Web Java, Tìm hiểu về WS-Policy

Tìm hiểu các chi tiết về WS-Policy và xem những phần nào làm việc với ba ngăn xếp các dịch vụ web Java nguồn mở

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 06 2012

WS-Policy (Chính sách các Dịch vụ Web) cung cấp một cấu trúc chung để cấu hình các tính năng và các tùy chọn áp dụng cho một dịch vụ web. Bạn đã thấy nó được sử dụng cho các cấu hình WS-Security (Bảo mật các Dịch vụ Web) trong loạt bài này và có lẽ ở nơi khác với các công nghệ mở rộng khác như WS-ReliableMessaging (Tạo thông báo tin cậy các Dịch vụ Web). Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc của các tài liệu WS-Policy và các cách mà bạn có thể đính kèm các chính sách vào các dịch vụ trong WSDL (Web Service Description Language - Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web), với các ví dụ về cấu hình-bảo mật đã thực hiện trên Apache Axis2, Metro và Apache CXF.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=823427
ArticleTitle=Các dịch vụ Web Java: Tìm hiểu về WS-Policy
publish-date=06292012