Tư duy về lập trình hàm, Suy nghĩ theo lập trình hàm, Phần 3

Lọc, kiểm tra đơn vị và các kỹ thuật để dùng lại mã

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 06 2012

Neal Ford, tác giả của loạt bài Tư duy về lập trình hàm tiếp tục chuyến du lịch có hướng dẫn của ông về các cấu kiện và các mẫu hình lập trình hàm. Bạn sẽ xem xét mã phân loại số trong Scala và xem qua việc kiểm tra đơn vị trong thế giới lập trình hàm. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về áp dụng một phần (partial application) và currying là kỹ thuật chuyển đổi một hàm, lấy nhiều đối số (hoặc n đối số) theo một cách sao cho có thể gọi hàm đó như là một chuỗi các hàm, mỗi hàm có một đối số (áp dụng một phần) — hai cách tiếp cận hàm tạo điều kiện thuận lơi cho việc sử dụng lại mã — và sẽ thấy phép đệ quy phù hợp với cách tư duy về lập trình hàm như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=820292
ArticleTitle=Tư duy về lập trình hàm: Suy nghĩ theo lập trình hàm, Phần 3
publish-date=06222012