Tư duy về lập trình hàm, Suy nghĩ theo lập trình hàm, Phần 2

Khám phá lập trình hàm và điều khiển

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 06 2012

Các khung công tác và các ngôn ngữ lập trình hàm cho phép thời gian chạy điều khiển các chi tiết viết mã nhàm chán như vòng lặp, đồng thời và trạng thái. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể nắm lại quyền điều khiển khi bạn cần. Một khía cạnh quan trọng của Tư duy lập trình hàm là phải biết bạn muốn từ bỏ bao nhiêu quyền điều khiển và khi nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=820291
ArticleTitle=Tư duy về lập trình hàm: Suy nghĩ theo lập trình hàm, Phần 2
publish-date=06222012