5 điều bạn chưa biết về ... java.util.concurrent, Phần 2

Lập trình đồng thời có nghĩa là làm việc thông minh hơn, chứ không phải vất vả hơn

From the developerWorks archives

Ted Neward

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 03 2012

Ngoài Các bộ sưu tập thân thiện đồng thời, java.util.concurrent đã đưa vào thêm các thành phần dựng sẵn khác có thể trợ giúp bạn trong việc điều chỉnh và thi hành các luồng trong các ứng dụng đa luồng. Ted Neward giới thiệu thêm năm điều phải biết về lập trình Java™ từ gói java.util.concurrent mà ông lựa chọn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=792499
ArticleTitle=5 điều bạn chưa biết về ... java.util.concurrent, Phần 2
publish-date=03062012