Một hướng dẫn về mã Assembly nội dòng cho C và C++

Các khái niệm cơ bản, trung cấp và nâng cao

From the developerWorks archives

Salma Elshatanoufy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 06 2012

Đầu tiên, các tác giả mô tả cú pháp sử dụng cơ bản để mã Assembly nội dòng (inline asm) được nhúng vào các chương trình C và C++. Sau đó, các tác giả giải thích các khái niệm trung gian, như các chế độ đánh địa chỉ, danh sách các vùng ghi đè (clobbers) và các đoạn phân nhánh, cũng như nhiều chủ đề nâng cao hơn, như các vùng ghi đè bộ nhớ, thuộc tính volatile (dễ thay đổi) và các khóa sẽ được thảo luận dành cho những người muốn sử dụng mã Asembly nội dòng trong các ứng dụng đa luồng. (ND: Mã asm nội dòng là một tính năng của một số trình biên dịch cho phép mã mức thấp viết bằng Assembly được nhúng vào ngôn ngữ bậc cao như C).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=819991
ArticleTitle=Một hướng dẫn về mã Assembly nội dòng cho C và C++
publish-date=06062012