Tích hợp thông tin qua các hoạt động đô thị để cải thiện việc phân phối các dịch vụ

Giới thiệu về Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây

Quay trở lại bài viết

Hình 3. Các thành phần và các hệ thống con của IBM Intelligent Operations Center
Các thành phần và các hệ thống con của IBM Intelligent Operations Center

Quay trở lại bài viết