Phân tích dự báo trong chăm sóc y tế

Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn mở

From the developerWorks archives

Alex Guazzelli

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 03 2012

Khi thông tin và các hồ sơ số trở thành tiêu chuẩn trong việc chăm sóc y tế, nó cho phép xây dựng các giải pháp phân tích dự báo. Các mô hình dự báo này, khi được dùng xen kẽ với các hoạt động hàng ngày của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và các công ty bảo hiểm, có tiềm năng để giảm chi phí và cải thiện sức khỏe tổng thể của nhân dân. Khi các mô hình dự báo trở nên phổ biến hơn, một điều hết sức quan trọng là cần có một tiêu chuẩn, có thể được tất cả các bên liên quan sử dụng trong quá trình mô hình hóa: từ xây dựng mô hình tới triển khai hoạt động. PMML (Predictive Model Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mô hình dự báo) là một tiêu chuẩn như vậy. Nó tính đến các giải pháp dự báo dễ dàng được chia sẻ giữa các ứng dụng và các hệ thống. Bài này mô tả bản phát hành PMML mới nhất, Phiên bản 4.1 và một số cách có thể sử dụng nó để xúc tiến chấp nhận và sử dụng các giải pháp dự báo trong ngành chăm sóc y tế.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=807696
ArticleTitle=Phân tích dự báo trong chăm sóc y tế
publish-date=03302012