Nâng cao chất lượng dự án với Rational Team Concert 3.0 và ODC, Nâng cao chất lượng dự án với Rational Team Concert 3.0 và ODC:

Phần 1. Phân loại và xác nhận hợp lệ các lỗi

Anna Adamczyk

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 04 2012

Việc sử dụng Phân loại lỗi trực giao (ODC) cho các phân tích trong suốt chu kỳ phát triển phần mềm mang lại cho nhóm phát triển một cái nhìn sâu hơn vào các xu hướng lỗi và công việc tồn đọng lỗi. Bộ các chức năng phân tích của ODC có thể làm phong phú thêm hầu hết tất cả các quá trình phát triển phần mềm. Bài này, bài đầu tiên trong loạt bài hai phần này, cho thấy cách mở rộng Phiên bản 3.0 Rational Team Concert™ (Phối hợp nhóm Rational) của IBM® để hỗ trợ thu thập dữ liệu lỗi hệ thống của ODC.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=811909
ArticleTitle=Nâng cao chất lượng dự án với Rational Team Concert 3.0 và ODC: Nâng cao chất lượng dự án với Rational Team Concert 3.0 và ODC:
publish-date=04262012