Một hướng dẫn thiết thực để phát triển kiến trúc doanh nghiệp

Quay lại bài viết

Hình 7. Sử dụng các mô hình để trả lời các câu hỏi nghiệp vụ để kiến trúc có ích…
Diagrams and property linkage produces a report

Quay lại bài viết