Cài đặt và cấu hình DB2 trên UNIX để hỗ trợ quản lý cấu hình và thay đổi

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu nâng cao cho Rational ClearQuest của IBM

From the developerWorks archives

Vivek Pandey

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 06 2012

Bạn có thể sử dụng một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) với IBM® Rational® ClearQuest® phiên bản 7.1.2 và cao hơn, bao gồm cả Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access và IBM® DB2®. Không giống như các hệ thống khác, DB2 được đóng gói cùng với Rational ClearQuest. Có thể thấy rõ lợi ích của việc sử dụng DB2 làm một cơ sở dữ liệu tầng sau trong các chi phí mà bạn tiết kiệm được, nhưng việc cài đặt và cấu hình nó có thể sẽ khó khăn đặc biệt là khi bạn không hiểu rõ DB2. Trong bài này, chúng tôi đưa ra các hướng dẫn để giúp bạn cài đặt và cấu hình DB2 trên hệ điều hành UNIX để sử dụng làm một cơ sở dữ liệu tầng sau với Rational ClearQuest.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Information Management
ArticleID=823415
ArticleTitle=Cài đặt và cấu hình DB2 trên UNIX để hỗ trợ quản lý cấu hình và thay đổi
publish-date=06292012