Quản lý thời gian trong DB2 với tính nhất quán thời gian

Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu dựa trên thời gian

From the developerWorks archives

Matthias Nicola and Martin Sommerlandt

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 11 2012

Các tính năng về thời gian mới trong IBM® DB2® 10 cung cấp các khả năng phong phú về quản lý dữ liệu dựa trên thời gian. Ví dụ, có thể gán một phạm vi ngày tháng cho mỗi hàng dữ liệu để biểu thị khi một hàng được các ứng dụng hay việc kinh doanh của bạn cho là có hiệu lực. Các bảng đã cho phép theo dõi tính hiệu lực này được gọi là các bảng thời gian theo thời gian-ứng dụng và các khoảng thời gian kinh doanh của chúng có thể ở trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Với một bảng cha mẹ và một bảng con có một mối quan hệ khóa ngoài, khái niệm về tính toàn vẹn tham chiếu có thể được mở rộng để xem xét không chỉ giá trị khóa truyền thống mà còn là khoảng thời gian kinh doanh của bất kỳ hàng cụ thể nào. Bài này giải thích tính toàn vẹn tham chiếu thời gian này và cách có thể thực thi tính nhất quán dựa trên thời gian trong DB2. Nội dung của bài này áp dụng với DB2 cho z/OS® và DB2 cho Linux®, UNIX® và Windows®; tất cả đều bao gồm các mẫu ví dụ SQL đã được thử nghiệm trong DB2 10.1 cho LUW.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=844724
ArticleTitle=Quản lý thời gian trong DB2 với tính nhất quán thời gian
publish-date=11152012