Bắt đầu khóa học của bạn về dữ liệu lớn

Các khóa học miễn phí có các phòng thí nghiệm thực hành để bạn có thể chạy trên đám mây!

From the developerWorks archives

Raul Chong

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 09 2012

Hãy tìm hiểu về các khóa học trực tuyến, miễn phí hiện nay, có sẵn tại địa chỉ BigDataUniversity.com. Làm theo đường dẫn để bắt đầu và phát triển kiến thức của bạn về dữ liệu lớn (big data) và sẵn sàng thực hiện nó để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh riêng của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=832426
ArticleTitle=Bắt đầu khóa học của bạn về dữ liệu lớn
publish-date=09202012