Xét lại việc chuẩn hóa dữ liệu, Phần 2, Các hồ sơ kinh doanh trong thế kỷ 21

Một nghiên cứu về lưu giữ hồ sơ trong các hệ thống máy tính

Susan Malaika and Matthias Nicola

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 03 2012

Các cơ sở dữ liệu quan hệ đã là nền tảng cho các hệ thống kinh doanh trong hơn 25 năm. Chuẩn hóa dữ liệu là một phương pháp luận để giảm thiểu việc sao chép dữ liệu để bảo vệ các cơ sở dữ liệu trước các vấn đề về cấu trúc và lô-gic, như là các dị thường dữ liệu. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ tiếp tục được giảng dạy trong các trường đại học và được thực hành rộng rãi. Việc chuẩn hóa được đưa ra vào những năm 1970 khi các giả định về các hệ thống máy tính khác với những gì chúng đang có hiện nay.

Phần đầu tiên của loạt bài 2 phần này cung cấp một đánh giá lịch sử về lưu giữ hồ sơ và đã xem xét các vấn đề liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu, như là khó khăn trong việc lập bản đồ phát triển các hồ sơ kinh doanh theo một một định dạng chuẩn hóa. Do Internet đã dẫn đến việc tạo các hồ sơ kinh doanh phổ biến theo định dạng số, ví dụ như XML, nên đã có khả năng lưu trữ các hồ sơ trong hệ thống máy tính theo định dạng ban đầu của chúng.

Phần thứ hai của loạt bài này thảo luận về các cách biểu diễn dữ liệu thay thế như XML, JSON và RDF để khắc phục các vấn đề chuẩn hóa hoặc để giới thiệu tính linh hoạt của lược đồ. Trong thế kỷ 21 các hồ sơ kinh doanh số hóa thường được tạo ra theo XML trước tiên. Bài này so sánh XML với các cấu trúc quan hệ chuẩn hóa và giải thích khi nào và tại sao XML cho phép truy cập dữ liệu dễ dàng hơn và nhanh hơn. Sau một cuộc thảo luận về JSON và RDF, bài này kết thúc bằng một bản tóm tắt và các đề nghị về xem xét lại chuẩn hóa.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=801166
ArticleTitle=Xét lại việc chuẩn hóa dữ liệu, Phần 2: Các hồ sơ kinh doanh trong thế kỷ 21
publish-date=03082012