Thiết kế cơ sở dữ liệu để cho nhiều bên thuê trên điện toán đám mây

Các xem xét cho các nhà cung cấp SaaS

From the developerWorks archives

Raul Chong

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 11 2012

Hãy tìm hiểu một số vấn đề mà các nhà cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) mới xuất hiện cần phải xem xét khi phát triển các ứng dụng hoặc sửa đổi những ứng dụng hiện có để chúng có thể cho nhiều bên thuê trên đám mây. Bài viết này chỉ thảo luận các vấn đề cần xem xét từ góc nhìn cơ sở dữ liệu, cụ thể là từ góc nhìn DB2 của IBM. Sáu trường hợp hoặc sáu phương thức được mô tả.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=846594
ArticleTitle=Thiết kế cơ sở dữ liệu để cho nhiều bên thuê trên điện toán đám mây
publish-date=11152012