Xét lại chuẩn hóa dữ liệu, Phần 1, Lịch sử của các hồ sơ kinh doanh

Một nghiên cứu về lưu giữ hồ sơ trong các hệ thống máy tính

Susan Malaika and Matthias Nicola

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 03 2012

Các cơ sở dữ liệu quan hệ đã là nền tảng cho các hệ thống kinh doanh trong hơn 25 năm. Chuẩn hóa dữ liệu là một phương pháp luận để giảm thiểu việc sao chép dữ liệu để bảo vệ các cơ sở dữ liệu trước các vấn đề về cấu trúc và lô gic, như các dị thường dữ liệu. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ tiếp tục được giảng dạy trong các trường đại học và được thực hành rộng rãi. Việc chuẩn hóa được đưa ra vào những năm 1970 khi các giả định về các hệ thống máy tính khác với những gì chúng đang có hiện nay.

Phần đầu tiên của loạt bài 2 phần này cung cấp một đánh giá lịch sử về lưu giữ hồ sơ bên trong và bên ngoài các hệ thống máy tính. Dựa trên nền tảng này, bài này xem xét các vấn đề liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu, như sự phức tạp và khó khăn của việc lập bản đồ các hồ sơ kinh doanh với dữ liệu chuẩn hóa trong một thế giới thay đổi. Sau đó phần đầu tiên thảo luận về các trường hợp không chuẩn hóa và giải thích Mạng toàn cầu (World Wide Web) đã tác động đến việc tạo và trao đổi các hồ sơ kinh doanh không chuẩn hóa như thế nào. Phần thứ hai của loạt bài này sẽ thảo luận về các cách biểu diễn dữ liệu thay thế, như XML, JSON và RDF để khắc phục các vấn đề chuẩn hóa hoặc để giới thiệu tính linh hoạt của lược đồ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=801157
ArticleTitle=Xét lại chuẩn hóa dữ liệu, Phần 1: Lịch sử của các hồ sơ kinh doanh
publish-date=03082012