Sử dụng các định nghĩa quy tắc dựng sẵn với IBM InfoSphere Information Analyzer

Nhập khẩu và sử dụng các xác nhận hợp lệ chất lượng dữ liệu định sẵn

From the developerWorks archives

Harald Smith

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 12 2011

Một thách thức chính trong việc đánh giá và giám sát chất lượng thông tin là bắt đầu quá trình xác nhận hợp lệ các yêu cầu kinh doanh chủ yếu. Thay vì bắt đầu với một việc chưa xác định rõ, bài này bao gồm và cho thấy cách sử dụng các định nghĩa quy tắc dựng sẵn để bắt đầu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=802106
ArticleTitle=Sử dụng các định nghĩa quy tắc dựng sẵn với IBM InfoSphere Information Analyzer
publish-date=12152011