Quản lý Ngân hàng dữ liệu Protein với DB2 pureXML

From the developerWorks archives

Gerd Anders and Matthias Nicola

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 02 2012

PDB (Protein Data Bank - Ngân hàng dữ liệu Protein) là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu về protein duy nhất trên toàn thế giới. Dữ liệu PDB có sẵn theo định dạng XML cho phép trao đổi dữ liệu linh hoạt, có khả năng mở rộng và dễ dàng trong cộng đồng nghiên cứu sinh học. Việc phân tích dữ liệu trong PDB có thể giúp giải thích các bệnh tật, phát triển các loại thuốc mới hoặc hiểu sự tương tác giữa các protein khác nhau. Tuy nhiên, một trong những thách thức chính là lưu trữ và truy vấn có hiệu quả thông tin này để tìm ra và trích xuất thông tin và các mối tương quan quan trọng. Bài này mô tả cách sử dụng khả năng lai của DB2®— các tính năng quan hệ và pureXML®— để quản lý và phân tích dữ liệu PDB.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=793463
ArticleTitle=Quản lý Ngân hàng dữ liệu Protein với DB2 pureXML
publish-date=02142012