Sử dụng các công cụ IBM Cognos với DB2 để phát triển các báo cáo Kinh doanh thông minh

From the developerWorks archives

Deepak Jindal and Rachit Arora

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 01 03 2012

Bài này mô tả toàn bộ quá trình tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh (BI - Business Intelligence) bằng cách sử dụng các công cụ IBM® Cognos® Business Intelligence (Kinh doanh thông minh Cognos của IBM) với một cơ sở dữ liệu DB2 của IBM. Ngoài ra, bài này cũng trình bày các quá trình theo từng bước để tạo dữ liệu bằng cách sử dụng DB2 của IBM, mô hình hóa dữ liệu bằng cách sử dụng Cognos Framework Manager (Trình quản lý khung công tác Cognos) và phát triển các báo cáo bằng cách sử dụng Cognos Report Studio (Xưởng Báo cáo Cognos).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=799689
ArticleTitle=Sử dụng các công cụ IBM Cognos với DB2 để phát triển các báo cáo Kinh doanh thông minh
publish-date=03012012