Sử dụng các công cụ IBM Cognos với DB2 để phát triển các báo cáo Kinh doanh thông minh

Bài này mô tả toàn bộ quá trình tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh (BI - Business Intelligence) bằng cách sử dụng các công cụ IBM® Cognos® Business Intelligence (Kinh doanh thông minh Cognos của IBM) với một cơ sở dữ liệu DB2 của IBM. Ngoài ra, bài này cũng trình bày các quá trình theo từng bước để tạo dữ liệu bằng cách sử dụng DB2 của IBM, mô hình hóa dữ liệu bằng cách sử dụng Cognos Framework Manager (Trình quản lý khung công tác Cognos) và phát triển các báo cáo bằng cách sử dụng Cognos Report Studio (Xưởng Báo cáo Cognos).

Deepak Jindal, Kỹ sư phần mềm, IBM China

Deepak Jindal là một kỹ sư phần mềm làm việc trong Nhóm Kỹ thuật bồi dưỡng nghiệp vụ về các công cụ của DB2 tại Phòng thí nghiệm phần mềm Ấn Độ của IBM. Ông hiện đang làm về các thành phần của Các công cụ quản trị DB2.Rachit Arora, Kỹ sư phần mềm, IBM China

Rachit AroraRachit Arora là một nhà phát triển giải pháp có chứng chỉ của IBM về QualityStage và DataStage. Ông có bằng cử nhân kỹ thuật của trường Đại học Thapar, Patiala. Ông đã dành tâm trí cho hơn 10 POC về chất lượng dữ liệu tại các thị trường mới nổi. Ông đã thuộc nhóm phát triển các qui tắc chất lượng dữ liệu cho Ấn Độ. Ông đã dành nhiều tâm trí vào phát triển sản phẩm InfoSphere Streams của IBM.01 03 2012

Tổng quan

Các tổ chức cần hiển thị dữ liệu của mình trong các báo cáo để giúp họ trong quá trình ra quyết định. Do mọi tổ chức đều có một khối lượng lớn dữ liệu phức tạp, nên quá trình biểu diễn dữ liệu này như một báo cáo kinh doanh có hiệu quả và có kết quả là rất quan trọng. Cần tổ chức, mô hình hóa và biểu diễn dữ liệu này một cách hiệu quả để có khả năng hiểu biết tốt hơn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử các công cụ IBM Cognos Business Intelligence với cơ sở dữ liệu DB2 của IBM.

Bài này sẽ giúp bạn hiểu tất cả các khái niệm, bắt đầu từ việc tạo dữ liệu với DB2, mô hình hóa dữ liệu được thực hiện với Trình quản lý khung công tác, nhập khẩu/xuất khẩu siêu dữ liệu, đến khung công tác Cognos và việc tạo báo cáo thông minh bằng cách sử dụng các công cụ IBM Cognos Business Intelligence như Report Studio (Xưởng Báo cáo). Bài này sẽ cho phép bạn phát triển các ứng dụng và báo cáo thông minh riêng của mình bằng cách sử dụng Cognos cùng với DB2, nếu không đây sẽ là một quá trình rất phức tạp.

Việc tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh (BI) Cognos bằng cách sử dụng DB2 của IBM liên quan đến năm quá trình chính sau đây.

 • Tạo một cơ sở dữ liệu DB2.
 • Xuất khẩu siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu DB2 tới Trình quản lý khung công tác (Framework Manager).
 • Mô hình hóa các chiều trong Trình quản lý khung công tác.
 • Tạo gói phần mềm Cognos và gửi nó tới Kết nối Cognos (Cognos Connection).
 • Thiết kế báo cáo bằng cách sử dụng các công cụ Cognos Business Intelligence.

Các yêu cầu về phần mềm

Bài này sử dụng các phần mềm sau đây

 • IBM Cognos Express v9.0.0
 • IBM Cognos Express Framework Manager (Trình quản lý khung công tác Cognos Express của IBM)
 • IBM DB2 V9.1

IBM Cognos Express là một giải pháp Kinh doanh thông minh với các mô đun phân tích và báo cáo tích hợp. Đây là một giải pháp Kinh doanh thông minh được cấu hình sẵn giúp dễ cài đặt và dễ sử dụng. Cơ sở dữ liệu của ấn bản IBM DB2 V9.1 Enterprise Server (Máy chủ doanh nghiệp phiên bản DB2 V9.1 của IBM) được sử dụng làm kho lưu trữ nội dung. Cả hai IBM Cognos Express và IBM DB2 đều được cài đặt trên một máy tính dùng Microsoft Windows.


Tạo một cơ sở dữ liệu DB2

Dữ liệu là khối xây dựng cho bất kỳ báo cáo Kinh doanh thông minh nào. Trong bài này, bạn sẽ sử dụng Cognos Express Manager với DB2 làm kho lưu trữ nội dung cho dữ liệu. Cơ sở dữ liệu DB2 được sử dụng để xây dựng báo cáo Cognos Business Intelligence.

Bạn cũng sẽ xem xét một ví dụ về một công ty có các loại sản phẩm khác nhau có bán tại các vùng địa lý khác nhau. Báo cáo Cognos sẽ hiển thị các xu hướng doanh thu cho công ty này trên cơ sở của các sản phẩm, các vùng địa lý của họ và thời gian theo các năm mà công ty đó đang hoạt động.

Xin lưu ý rằng cơ sở dữ liệu đã được đơn giản hóa để giúp cho bài này dễ hiểu hơn. Trong các trường hợp thực tế, cơ sở dữ liệu có thể phức tạp hơn nhiều.

Bảng 1. Bảng BRANDS (Các loại hàng hóa) lưu trữ dữ liệu về các loại hàng hóa của công ty
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
BRAND IDBIG INTPRIMARY KEY
BRAND NAMEVARCHAR

Ví dụ, Các loại hàng hóa là Chăm sóc cá nhân, Chăm sóc gia đình, Thực phẩm và Đồ uống.

Bảng 2. Bảng CATEGORY (Thể loại) lưu trữ dữ liệu về các thể loại theo từng loại hàng hóa của công ty
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
CATEGORY IDBIG INTPRIMARY KEY
CATEGORY NAMEVARCHAR
BRAND IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột BRAND ID của bảng Brands (Các loại hàng hóa)

Ví dụ, trong Loại hàng hóa Chăm sóc cá nhân, các thể loại sản phẩm là Mỹ phẩm, Chăm sóc tóc, Chăm sóc da và v.v..

Bảng 3. Bảng PRODUCTS (Sản phẩm) lưu trữ các sản phẩm theo mỗi thể loại của công ty
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
PRODUCT IDBIG INTPRIMARY KEY
PRODUCT NAMEVARCHAR
CATEGORY IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột CATEGORY ID của bảng CATEGORY (Các thể loại)

Ví dụ, trong thể loại sản phẩm Mỹ phẩm, các sản phẩm là Sản phẩm 1, Sản phẩm 2 và v.v..

Bảng 4. Bảng REGION (Vùng) cho thấy các vùng khác nhau trong đó công ty đang hoạt động
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
REGION IDBIG INTPRIMARY KEY
REGION NAMEVARCHAR

Ví dụ, các vùng Châu Á Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Châu Âu và v.v..

Bảng 5. Bảng COUNTRY (Nước) lưu trữ tên các nước khác nhau trong từng vùng mà công ty đang hoạt động
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
COUNTRY IDBIG INTPRIMARY KEY
COUNTRY NAMEVARCHAR
REGION IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột REGION ID của bảng REGION (Vùng)

Ví dụ, trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, có các nước ẤN ĐỘ, TRUNG QUỐC và v.v.. Tương tự như vậy với Châu Mỹ, có các nước MỸ và MÊ-HI-CO.

Bảng 6. Bảng YEAR (Năm) lưu trữ dữ liệu của các năm mà công ty đã hoạt động
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
YEAR IDBIG INTPRIMARY KEY
YEARVARCHAR

Ví dụ, các năm là 2009 và 2010.

Bảng 7. Bảng QUARTER (Quý) lưu trữ quý trong mỗi năm mà công ty đã hoạt động
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
QUARTER IDBIG INTPRIMARY KEY
QUARTERVARCHAR
YEAR IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột YEAR ID của bảng YEAR.

Ví dụ, trong năm 2009, Tháng Giêng-Tháng Ba và Tháng Tư-Tháng Sáu là hai quý. Tương tự như vậy trong năm 2010, Tháng Tư-Tháng Sáu và Tháng Bảy-Tháng Chín là hai quý.

Bảng 8. Bảng MONTH (THÁNG) lưu trữ tháng cho mỗi quý trong đó công ty đã hoạt động
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
MONTH IDBIG INTPRIMARY KEY
MONTHVARCHAR
QUARTER IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột QUARTER ID của bảng QUARTER

Ví dụ, trong Quý từ Tháng Giêng-Tháng Ba, các tháng là Tháng Giêng và Tháng Hai. Tương tự như vậy trong Quý từ Tháng Bảy-Tháng Chín, các tháng là Tháng Tám và Tháng Chín.

Bảng 9. Bảng REVENUE (Doanh thu) lưu trữ thu nhập do bán một sản phẩm ở một nước cụ thể ở một tháng cụ thể
CộtKiểu cộtRàng buộcNhận xét
PRODUCT IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột PRODUCT ID của bảng PRODUCT
COUNTRY IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột COUNTRY ID của bảng COUNTRY
MONTH IDBIG INTFOREIGN KEYBảng này tham chiếu cột MONTH ID của bảng MONTH
REVENUEBIG INT

Ví dụ, Công ty thu được 40.000 bằng cách bán Sản phẩm 1 ở Ấn Độ vào Tháng Giêng năm 2009.

Các mối quan hệ Khóa ngoài (Foreign Key) trong cơ sở dữ liệu được hiển thị ở đây có thể được thiết kế trong Framework Manager. Nếu các mối quan hệ khóa ngoài này được tạo ra trong cơ sở dữ liệu, thì các mối quan hệ này sẽ được tạo tự động trong khi nhập khẩu cơ sở dữ liệu vào Framework Manager. Nhưng nếu các mối quan hệ này không được tạo ra trong cơ sở dữ liệu, thì chúng có thể được tạo trong Framework Manager.

Để hiểu cách tạo các mối quan hệ trong Framework Manager, không tạo các mối quan hệ Khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, bạn sẽ tạo các mối quan hệ trong Framework Manager.


Xuất khẩu siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu DB2 đến Framework Manager

Framework Manager là công cụ mô hình hóa siêu dữ liệu được sử dụng để tạo các mối quan hệ, các chiều v.v.. trong dữ liệu rồi gửi dữ liệu đã mô hình hóa này tới Các khung công tác Cognos (Cognos Frameworks). Để thực hiện việc mô hình hóa siêu dữ liệu, cần nhập khẩu cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu được tạo ra trước đó vào Framework Manager.

Việc này bao gồm hai quy trình sau đây:

 • Tạo nguồn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu DB2 trong Cognos.
 • Xuất khẩu siêu dữ liệu của dữ liệu bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu được tạo ra.

Tạo nguồn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu DB2 trong Cognos

 1. Mở Framework Manager và chọn Create New Project (Tạo dự án mới). Hãy đặt tên dự án cho dự án của Framework Manager. Nhấn Next và chọn tùy chọn Data Sources (Các nguồn dữ liệu) trên trình hướng dẫn Metadata (Siêu dữ liệu), như trong Hình 1.
  Hình 1. Trình hướng dẫn Select Metadata Source (Chọn nguồn siêu dữ liệu)
  Hình này hiển thị cửa sổ trình hướng dẫn để Chọn nguồn siêu dữ liệu.
 2. Từ trang Select Data Source (Chọn nguồn dữ liệu), tất cả các nguồn dữ liệu có sẵn được liệt kê phía dưới. Vì bạn vẫn chưa tạo một nguồn dữ liệu nào, nên màn hình còn để trống. Để tạo một nguồn dữ liệu mới, nhấn nút New như trong Hình 2.
  Hình 2. Chọn nguồn dữ liệu mới
  Hình này hiển thị cửa sổ trang trình hướng dẫn để chọn nguồn dữ liệu mới
 3. Trang New data source (Nguồn dữ liệu mới) cho phép bạn tạo nguồn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo trên DB2. Nhập tên của nguồn dữ liệu mà bạn muốn tạo và nhấn Next. Ví dụ, Hình 3 cho thấy tên nguồn dữ liệu này là Cognos_DB.
  Hình 3. Nhập tên nguồn dữ liệu
  Hình này hiển thị cửa sổ để nhập tên của nguồn dữ liệu.
 4. Từ cửa sổ Type (Kiểu) thả xuống, chọn DB2, như trong Hình 4.
  Hình 4. Chọn kiểu kết nối
  Hình này hiển thị cửa sổ để chọn Kiểu kết nối.
 5. Nhập tất cả thông tin chi tiết về giao tiếp cần thiết như tên cơ sở dữ liệu DB2, chuỗi kết nối, mã định danh (ID) và mật khẩu người dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu, như trong Hình 5.
  Hình 5. Chọn các tham số kết nối
  Hình này hiển thị cửa sổ để chọn Các tham số kết nối.
 6. Nhấn Test Connection (Kiểm tra kết nối) để kiểm tra xem kết nối của bạn tới cơ sở dữ liệu có thành công không. Thông báo trạng thái kết nối sẽ cho thấy Succeeded (Đã thành công), như trong Hình 6.
  Hình 6. Kiểm tra trạng thái kết nối
  Hình này hiển thị cửa sổ bật lên để kiểm tra Trạng thái kết nối.
 7. Nhấn Finish để tạo nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu Cognos_DB đã được tạo ra cho cơ sở dữ liệu DB2.

Xuất khẩu siêu dữ liệu bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu đã tạo

 1. Một khi đã tạo ra nguồn dữ liệu, tên nguồn dữ liệu đó sẽ xuất hiện trong trình hướng dẫn Select Data Source của Framework Manager, như trong Hình 7.
  Hình 7. Chọn nguồn dữ liệu
  Hình này hiển thị cửa sổ chọn Data Source.
  Chọn nguồn dữ liệu và nhấn Next.
 2. Chấp nhận các thiết lập mặc định và nhấn Import để nhập khẩu siêu dữ liệu của dữ liệu từ cơ sở dữ liệu DB2 vào Framework Manager, như trong Hình 8.
  Hình 8. Nhập siêu dữ liệu
  Hình này hiển thị trình hướng dẫn bật lên để nhập khẩu siêu dữ liệu.
 3. Một khi đã nhập khẩu siêu dữ liệu, dự án Framework Manager sẽ mở ra, như trong Hình 9.
  Hình 9. Dự án Framework Manager
  Hình này hiển thị Framework Manager Project
 4. Nhấn đúp chuột vào biểu đồ COGNOS_DB để xem các bảng đã nhập khẩu, như trong Hình 10.
  Hình 10. Các bảng đã nhập khẩu
  Hình này hiển thị các bảng đã nhập khẩu trong framework manager.

Mô hình hóa các chiều trong Framework Manager

Framework Manager là một công cụ mô hình hóa siêu dữ liệu được sử dụng để quản lý dữ liệu cho việc phân tích và tạo báo cáo. Trong quá trình này, mô hình hóa các chiều được thực hiện trên siêu dữ liệu đã nhập khẩu trong Framework Manager. Trong mô hình hóa các chiều, dữ liệu được lưu trữ trong hai kiểu bảng. Một bảng Dimension (Chiều) và bảng khác là Fact (Sự kiện). Bảng Fact chứa các số đo của doanh nghiệp (như trong trường hợp này là Revenue) còn bảng Dimension chứa các chiều khác nhau trên đó các sự kiện được tính toán (như Products, Regions và Year). Sau đó dữ liệu này được biểu diễn theo hệ thống phân cấp với các mức sao cho bạn có thể có một khung nhìn tóm tắt về một hệ thống phân cấp cụ thể, rồi có thể truy vấn ngược xuống hay truy vấn lên vào hệ thống phân cấp cụ thể đó để có phân tích chi tiết về các mức khác nhau trong một hệ thống phân cấp.

Ví dụ, Year có thể là một phần của hệ thống phân cấp trong đó bạn đã xác định Quarter và Month làm các mức. Bạn có thể phân tích báo cáo dựa trên dữ liệu được tạo ra theo năm rồi bạn có thể truy vấn ngược từ năm xuống quý, từ quý đến tháng để có một phân tích chi tiết hơn.

Trước hết, bạn cần tạo các mối quan hệ giữa các đối tượng truy vấn khác nhau trong Framework Manager. Bạn sẽ tạo các mối quan hệ tương tự như những thứ đã tạo ra khi tạo một ràng buộc khóa ngoài trong một cơ sở dữ liệu. Nếu đã tạo ra khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu, thì các mối quan hệ này sẽ được Framework Manager tạo tự động trong lúc nhập khẩu. Nếu cơ sở dữ liệu không có ràng buộc khóa ngoài, thì các mối quan hệ cùng có thể được tạo ra trong Framework Manager.

Tạo các mối quan hệ giữa các chủ thể truy vấn trong Framework Manager

 1. Để tạo một mối quan hệ, bạn nhấn chuột phải lên chủ thể truy vấn và chọn Create, sau đó chọn Relationship (Mối quan hệ), như trong Hình 11.
  Hình 11. Tạo mối quan hệ giữa các chủ thể truy vấn
  Hình này hiển thị cách tạo mối quan hệ giữa các chủ thể truy vấn
 2. Quy định mối quan hệ của chủ thể truy vấn Category với một chủ thể truy vấn khác giống Brands, như trong Hình 12 để tạo một mối quan hệ giữa CategoryBrands trên cơ sở Brand ID (Mã định danh loại hàng hóa) trong cả hai bảng.
  Hình 12. Xác định mối quan hệ
  Hình này hiển thị cách tạo định nghĩa mối quan hệ.
 1. Khi bạn nhấn OK, mối quan hệ giữa hai chủ thể truy vấn này được tạo ra. Mối quan hệ này cho thấy rằng Brands có một hoặc nhiều thể loại và mỗi thể loại có một và chỉ một Brands mà thôi, như trong Hình 13.
  Hình 13. Mối quan hệ được tạo ra
  Hình này hiển thị Mối quan hệ giữa hai bảng.
 2. Tương tự, tạo các mối quan hệ giữa phần còn lại của các chủ thể truy vấn như trong Hình 14.
  Hình 14. Tất cả các mối quan hệ được tạo ra
  Hình này hiển thị Tất cả các mối quan hệ.

Bạn đã tạo ra các mối quan hệ giữa các chủ thể truy vấn khác nhau. Xin lưu ý rằng mối quan hệ này là giống hệt ràng buộc khóa ngoài được thiết kế trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, nếu bạn tạo các mối quan hệ khóa ngoài tại thời điểm thiết kế cơ sở dữ liệu trong khi nhập khẩu cơ sở dữ liệu, thì các mối quan hệ này sẽ được Framework Manager tạo tự động.

Đây là một trong những ví dụ đơn giản nhất của Sơ đồ Hình Sao (Star Schema) ở đây Revenue (là bảng Fact) đang tham khảo các bảng Product, Month và Country (là các bảng Dimensions). Các báo cáo Cognos sẽ được phát triển trên Sơ đồ Hình Sao này.

Sau khi tạo các mối quan hệ, bạn sẽ quy định các chiều và các số đo trong Dimension Map (Bản đồ chiều) của Framework Manager.

Tạo các chiều và các số đo trong Framework Manager

 1. Nhấn vào thẻ Dimensions Map của màn hình dự án Framework Manager, như trong Hình 15. Vì bạn vẫn chưa tạo ra bất kỳ các chiều và các số đo nào, nên dữ liệu đã nhập khẩu cho cơ sở dữ liệu DB2 được liệt kê ở phía trên bên trái của Dự án Framework Manager. Khi sử dụng dữ liệu này, bạn sẽ tạo các chiều và các số đo.
  Hình 15. Dimension map
  Hình này hiển thị Dimension Map.
 2. Kéo trường Brands từ COGNOS_DB trong Cognos_Project và thả nó vào trong khung nhìn Dimensions. Việc này sẽ tạo ra một chiều mới cho Brands, như trong Hình 16.
  Hình 16. Tạo các chiều trong Framework Manager
  Hình này hiển thị cách tạo các chiều trong Framework Manager.
 3. Sau khi chiều Brands được tạo ra, kéo trường Category Name (Tên thể loại) từ COGNOS_DB và thả nó xuống dưới chiều Brands trong khung nhìn Dimensions, như trong Hình 17.
  Hình 17. Tạo mức dưới một hệ thống phân cấp trong Framework Manager
  Hình này hiển thị cách tạo mức ở dưới một hệ thống phân cấp trong Framework Manager.
 4. Tương tự, kéo và thả Product Name từ Project Viewer và thả nó xuống dưới Category_Name. Chọn tên của chiều này là ALL PRODUCTS (Tất cả các sản phẩm). Kết quả cuối cùng được thể hiện trong Hình 18 ở đây chiều ALL PRODUCTS đã được tạo ra bao gồm cả BRANDS của công ty. Từ BRANDS, bạn có thể truy vấn ngược tới các thể loại PRODUCT của Brands trong báo cáo. Từ thể loại PRODUCT, bạn có thể truy vấn ngược tới Các sản phẩm thực tế trong báo cáo.
  Hình 18. Tạo mức dưới một hệ thống phân cấp trong Framework Manager
  Hình này hiển thị cách tạo mức ở dưới một hệ thống phân cấp trong Framework Manager
 5. Bây giờ đã tạo ra một chiều tên là ALL PRODUCTS. Khi sử dụng các kỹ thuật tương tự, hãy tạo thêm hai chiều nữa có tên là TIME (Thời gian) và REGIONS (Các vùng) như trong Hình 19.
  Hình 19. Tạo các chiều khác trong Framework Manager
  Hình này hiển thị cách tạo các chiều khác trong Framework Manager
 6. Cho đến nay bạn đã tạo ra ba chiều có tên là ALL PRODUCTS, TIMEREGIONS. Bây giờ bạn sẽ tạo Measures. Trong trường hợp này, Revenue là số đo duy nhất, vì vậy kéo Revenue từ COGNOS_DB và thả nó xuống trong thẻ Measures (Các số đo) ở góc trên bên phải, như trong Hình 20.
  Hình 20. Tạo các số đo Framework Manager
  Hình này hiển thị cách tạo các số đo trong Framework Manager

Bước này hoàn thành việc mô hình hóa các chiều cho dữ liệu của chúng ta. Cognos sẽ sử dụng các chiều và các số đo này để thiết kế các báo cáo.

Bước tiếp theo là tạo gói phần mềm và gửi nó tới Cognos Frameworks để có thể thiết kế báo cáo bằng cách sử dụng gói này.


Tạo gói phần mềm Cognos và đưa nó tới Cognos Connection

Sau khi tạo mô hình hóa các chiều, bây giờ bạn sẽ gửi mô hình này tới Cognos Framework để thiết kế báo cáo. Để làm điều này, bạn sẽ tạo gói phần mềm trong Framework Manager.

 1. Nhấn chuột phải vào gói trong Project Viewer và chọn Create Package. Gõ tên gói là Cognos_Package, như trong Hình 21.
  Hình 21. Tạo gói phần mềm trong Framework Manager
  Hình này hiển thị cách tạo một Gói phần mềm trong Framework Manager.
 2. Chọn các đối tượng mà bạn muốn có trong gói này. Một khi bạn gửi gói phần mềm này tới Cognos Framework, các đối tượng này sẽ được sử dụng để thiết kế các báo cáo. Do bạn đã tạo ra các chiều và các số đo, bạn không cần gửi đi các chủ thể truy vấn, bạn sẽ chỉ lựa chọn các chiều và các số đo mà bạn đã tạo ra và đưa chúng vào trong gói phần mềm, như trong Hình 22.
  Hình 22. Định nghĩa các đối tượng
  Hình này hiển thị các đối tượng đã định nghĩa.
 3. Một khi tạo thành công gói phần mềm này, nhấn Yes để xuất bản gói phần mềm đó, như trong 23.
  Hình 23. Gói phần mềm được tạo ra
  Hình này hiển thị cửa sổ thông báo bật lên cho gói phần mềm đã được tạo.
 4. Trong trình hướng dẫn Publish Package (Xuất bản gói), chấp nhận vị trí gói mặc định trong kho lưu trữ nội dung, như trong Hình 24 hoặc đưa ra vị trí riêng của bạn.
  Hình 24. Trình hướng dẫn Publish Package
  Hình này hiển thị trình hướng dẫn để xuất bản gói phần mềm.
 5. Nhấn Publish để gửi gói đó tới vị trí đã chọn, như trong Hình 25.
  Hình 25. Gói được gửi đi
  Hình này hiển thị một gói phần mềm đã xuất bản.

Thiết kế báo cáo bằng cách sử dụng các công cụ Cognos

Bây giờ bạn sẽ tạo một báo cáo Kinh doanh thông minh bằng cách sử dụng Report Studio.

 1. Chuyển đến trang chủ Cognos, được dùng để quản lý tất cả các nhiệm vụ liên quan đến Cognos, như trong Hình 26.
  Hình 26. Trang chủ Cognos
  Hình này hiển thị Trang Cognos Main.
 2. Từ trang chủ Cognos, chọn Create Professional Reports with Report Studio (Tạo các báo cáo chuyên nghiệp với Xưởng Báo cáo) để tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh cho công ty. Chuyển đến vị trí nơi bạn đã gửi gói phần mềm này tới và nhấn vào tên gói, như trong Hình 27. Trang chủ của Report Studio được sử dụng để tạo Các báo cáo Kinh doanh thông minh cho công ty. Cùng với Report Studio, Cognos có Query Studio (Xưởng Truy vấn) và Analysis Studio (Xưởng Phân tích) để thiết kế báo cáo. Bài này sử dụng Report Studio.
  Hình 27. Chọn gói phần mềm Cognos
  Hình này hiển thị cửa sổ chọn Gói phần mềm Cognos.
 3. Nhấn Create a new report or template (Tạo một báo cáo hoặc khuôn mẫu mới), như trong Hình 28.
  Hình 28. Tạo một báo cáo mới
  Hình này hiển thị cửa sổ tạo một báo cáo mới.
 4. Trang được hiển thị trong Hình 29 là nơi bạn sẽ bắt đầu thiết kế báo cáo. Ở phía trái dưới Insertable Objects (Các đối tượng có thể chèn vào), có liệt kê ba chiều và số đo mà bạn sẽ sử dụng để tạo báo cáo.
  Hình 29. Cognos Report Studio (Xưởng báo cáo Cognos)
  Hình này hiển thị Cognos Report Studio.
 5. Nhấn Table và chèn vào bảng có hai hàng và hai cột. Sau khi đã tạo bảng, bạn có thể bắt đầu tạo các đồ thị cho báo cáo. Từ Insertable Objects, kéo Chart (Đồ thị) từ danh sách và thả nó xuống một trong các cột. Chọn tùy chọn Column từ nhóm Chart và chọn bất kỳ các đồ thị cột nào được liệt kê, như trong Hình 30.
  Hình 30. Tạo các đồ thị trong Report Studio
  Hình này hiển thị trình hướng dẫn để chọn và tạo Các biểu đồ trong Report Studio.
 6. Kéo Regions từ Insertable Objects và thả nó xuống Categories(x-axis). Tương tự, kéo Brands và thả nó xuống Series. Kéo Revenue và thả nó xuống default Measures(y-axis). Bước này hoàn thành thiết kế một trong các đồ thị cho Revenue Report với tất cả các sản phẩm của công ty đã bán ra tại các vùng khác nhau, như trong Hình 31.
  Hình 31. Cognos Report Studio
  Hình này hiển thị cách tạo Các báo cáo trong Cognos Report Studio.
 7. Nhấn Data và chọn Drill Behavior (Hành vi nghiên cứu chi tiết), để bạn có thể quy định là báo cáo có thể truy vấn ngược vào cơ sở cấu trúc mô hình hóa các chiều, như trong Hình 32.
  Hình 32. Hành vi nghiên cứu chi tiết trong Report Studio
  Hình này hiển thị các thêm Hành vi nghiên cứu chi tiết trong Report Studio.
 8. Đánh dấu chọn tùy chọn Allow drill-up and drill-down (Cho phép truy vấn ngược và truy vấn lên) và nhấn OK, như trong Hình 33. Tùy chọn này cho phép báo cáo truy vấn ngược và truy vấn lên trong một chiều. Ví dụ, trong Regions Dimension (Chiều các vùng), bạn có thể truy vấn ngược từ Regions xuống Countries như từ vùng Châu Á Thái Bình Dương xuống Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc và v.v..
  Hình 33. Cho phép truy vấn ngược và truy vấn lên trong Report Studio
  Hình này hiển thị trình hướng dẫn để cho phép Truy cập lên & Truy cập ngược trong Report Studio.
 9. Chạy báo cáo để xem đồ thị có giống như đồ thị trong Hình 34 không.
  Hình 34. Cognos Report Viewer (Trình xem báo cáo Cognos)
  Hình này hiển thị Cognos Report Viewer.
 10. Truy vấn ngược trong báo cáo này để có được phân tích chi tiết hơn. Ví dụ, như trong Hình 35, bạn có thể truy vấn ngược xuống dưới Regions và Brands để có một phân tích chi tiết hơn. Báo cáo này cho thấy Revenue đã thu được của công ty do bán các loại hàng hóa khác nhau ở tất cả các vùng.
  Hình 35. Cognos Report cho thấy doanh thu đã thu được từ tất cả các loại hàng hóa ở tất cả các vùng
  Hình này hiển thị Cognos Report cho Doanh thu đã thu được từ tất cả các loại hàng ở tất cả các vùng.
 11. Nhấn Regions để xem báo cáo hiển thị doanh thu đã thu được do bán các loại hàng hóa khác nhau ở các vùng khác nhau, như trong Hình 36.
  Hình 36. Báo cáo cho thấy doanh thu đã thu được từ tất cả các loại hàng hóa ở các vùng khác nhau
  Hình này hiển thị Cognos Report cho Doanh thu đã thu được từ tất cả các loại hàng ở các vùng khác nhau.
 12. Nhấn Asia Pacific Region (Vùng Châu Á Thái Bình Dương) để truy vấn ngược và hiển thị doanh thu đã thu được do bán các loại hàng hóa khác nhau trong vùng Châu Á Thái Bình Dương, như trong Hình 37.
  Hình 37. Báo cáo cho thấy doanh thu thu được từ các loại hàng hóa khác nhau trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương
  Hình này hiển thị Cognos Report cho Doanh thu đã thu được từ các loại hàng hóa khác nhau ở vùng Châu Á- Thái Bình Dương.
 13. Nhấn HOUSEHOLD CARE để xem doanh thu đã thu được do bán Các sản phẩm Chăm sóc gia đình ở các nước Châu Á Thái Bình Dương, như trong Hình 38.
  Hình 38. Báo cáo cho thấy doanh thu đã thu được từ các sản phẩm Chăm sóc gia đình trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương
  Hình này hiển thị Cognos Report cho Doanh thu đã thu được từ các srn phẩm Chắm sóc gia đình trong vùng Châu Á- Thái Bình Dương.
 14. Bạn có thể tạo một báo cáo tương tự trong Report Studio, trông giống như trong Hình 39.
  Hình 39. Report Studio
  Hình này hiển thị cách tạo nhiều báo cáo trong Report Studio.
 15. Báo cáo cuối cùng được hiển thị trong Hình 40.
  Hình 40. Báo cáo cuối cùng
  Hình này hiển thị báo cáo Cuối cùng được tạo trong Report Studio.
 16. Một khi bạn nhấn chuột vào mỗi đồ thị để nhận được các phân tích chi tiết hơn, báo cáo được truy vấn ngược như hiển thị trong Hình 41.
  Hình 41. Báo cáo cuối cùng sau khi truy vấn ngược
  Hình này hiển thị báo cáo Cuối cùng sau khi truy vấn ngược mức đầu tiên.
 17. Nếu bạn truy vấn ngược thêm nữa, bản báo cáo sẽ trông tương tự như Hình 42.
  Hình 42. Truy vấn ngược sâu hơn trong báo cáo cuối cùng
  Hình này hiển thị báo cáo Cuối cùng sau khi truy vấn ngược mức thứ hai.

Kết luận

Bài này đã cho thấy cách có thể sử dụng công cụ Cognos Business Intelligence (Kinh doanh thông minh Cognos) với cơ sở dữ liệu DB2 để tạo các báo cáo Kinh doanh thông minh. Sau khi đọc bài này, người đọc sẽ có thể tìm hiểu cách tạo các nguồn dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu trong Cognos Frameworks (Các khung công tác Cognos), nhập khẩu siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu, thực hiện mô hình các chiều trong Framework Manager (Trình quản lý khung công tác) và cuối cùng là thiết kế và tạo báo cáo bằng cách sử dụng Report Studio. Bài này sẽ giúp người đọc phát triển nhanh các báo cáo thông minh Cognos theo một cách đơn giản.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=799689
ArticleTitle=Sử dụng các công cụ IBM Cognos với DB2 để phát triển các báo cáo Kinh doanh thông minh
publish-date=03012012