Tương thích của SQL trong CLPPlus

Hướng dẫn về công cụ dòng lệnh thống nhất cho người đang dùng DB2 hoặc đang di trú đến DB2.

From the developerWorks archives

Mangesh Mangesh Shanbhag

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 11 2012

CLPPlus cung cấp chức năng cốt yếu cho các tập lệnh di trú người dùng từ PL/SQL sang DB2 của IBM, cũng như nhiều tính năng mới cho phép người sử dụng DB2 và Informix để tạo ra các báo cáo được định dạng và thực thi các tác vụ thông thường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong bài viết này, bạn hãy bắt đầu với CLPPlus và khám phá sự hỗ trợ cho các phương ngữ PL/SQL. Bạn cũng hãy tìm hiểu việc định dạng các báo cáo và thiết lập các kịch bản cho các tác vụ thông thường dễ dàng như thế nào. Cuối cùng, bài viết giải thích cách sử dụng AUTOTRACE với CLPPlus để có được thông tin để tinh chỉnh hiệu năng, bằng cách sử dụng tiện ích đệm SQL để phát triển các khối SQL lớn và sử dụng lưu trữ vào vùng đệm (spooling) để hỗ trợ trong trong việc phát triển các tập lệnh.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=844679
ArticleTitle=Tương thích của SQL trong CLPPlus
publish-date=11152012