Di chuyển một ứng dụng PHP từ MySQL sang DB2, Phần 3, Chuyển đổi mã PHP của bạn

Các bài học từ một nghiên cứu chi tiết về một ứng dụng mạng nội bộ của IBM

Daniel Krook, Yan Li Mu, and Mark Nusekabel

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 02 2012

Tìm hiểu tại sao cần di chuyển một ứng dụng PHP sang DB2®, cách lập kế hoạch di trú, cách thực hiện nó, cách hỗ trợ nó và cách xử lý các rủi ro tiềm năng dựa trên kinh nghiệm của một nghiên cứu chi tiết về ứng dụng mạng nội bộ của IBM. Loạt bài bốn phần này chia sẻ các bài học từ một cuộc di trú MySQL-sang-DB2 thành công cho một ứng dụng mạng nội bộ PHP trọng yếu được 4.000 người dùng toàn cầu trong IBM sử dụng để hỗ trợ sản xuất nội dung cho ibm.com. Phần 3 mô tả các bước cần thực hiện để chuyển đổi mã PHP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=793458
ArticleTitle=Di chuyển một ứng dụng PHP từ MySQL sang DB2, Phần 3: Chuyển đổi mã PHP của bạn
publish-date=02142012